[vt_content_heading ctn_heading=”برنامه ریز صنعتی ارشد” ctn_heading_tag=”h3″]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده شناخت فراوان جامعه

[roof_description_box description_details=”%5B%7B%22description_title%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%22%2C%22description_content%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22description_title%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%2C%22description_content%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%22%7D%2C%7B%22description_title%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22description_content%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%22%7D%2C%7B%22description_title%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22description_content%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22description_title%22%3A%22%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%22%2C%22description_content%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%7D%5D”]

وظایف و مسئولیت های اساسی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[roof_list list_items=”%5B%7B%22list_text%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%2F%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D8%AF%D9%82%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D9%84%20%D9%82%D9%88%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%20%D9%88%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%2F%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D9%82%D9%84%20%D9%82%D9%88%D9%84.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%2F%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%7D%5D”]

صلاحیت های

[roof_list list_items=”%5B%7B%22list_text%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%7D%5D”]

شرایط

[roof_list list_items=”%5B%7B%22list_text%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20-%20%D8%B1%D9%85%D8%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D9%82%D8%AA.%22%7D%2C%7B%22list_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%88%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87.%22%7D%5D”]